جمعه, 28 خرداد 1400
چشم انداز

ایجاد یک نظام ترویج کشاورزی منعطف، تقاضا محور، دانش بنیان و نوآور، مسؤلیت پذیر و پاسخگو از طریق بازتعریف نقش ها، اولویت ها، پروژه ها و برنامه ها، راهبردها، الگوها و روشها برای ارتقای اثربخشی در توسعه پایدار روستایی و کشاورزی کشور  


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0