نام  و نام خانوادگی: مهندس محمد شریفی مقدم
مسئولیت:مجری ملی برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار
 تلفن : 66940780-021  داخلی 2346
دورنگار :  6643445 -021  
 ایمیل سازمانی: tarvij.salamat@aerro.ac.ir

 شرح مسئولیت: طراحی، راهبری و پیاده سازی  پروژه های شش گانه تحت پوشش «برنامه محوری ترویج و توسعه کشاورزی پایدار » در چارچوب  برنامه های استانی ،ملی، فرابخشی و بین المللی، با تاکید بر به کارگیری مدل های نوین ترویجی از مهمترین مسئولیت سازمانی مجری ملی برنامه کشاورزی پایدار است . این پروژه ها که در قالب «دبیرخانه راهبری برنامه ارتقای سلامت و توسعه کشاورزی پایدار در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی»  راهبری و پیگیری می شوند ،  شامل  موارد شش گانه ذیل است :

 پروژه 1 :ترویج و تولید محصولات گواهی شده و استقراراستاندارد های ملی و بین المللی ایمنی غذایی در کشاورزی.

 پروژه 2 : توسعه  IPMو مدیریت خسارات و  حفاظت از محصولات براساس راهبرد IPM.FFS.

پروژه 3 : برنامه محوری مشارکت کشاورزان در استقرار کشاورزی پایدار در ساختار خرده مالکی کشور با مدل IPCM.

پروژه 4 : برنامه جامع آموزش و ترویج ارتقای سلامت و کاهش آلاینده های محصولات کشاورزی .

پروژه 5 : برنامه  محوری ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک.

 پروژه 6 : راهبری دبیرخانه ستادی برنامه با تاکید بر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه برنامه های آموزشی و ترویجی درپهنه های تولیدی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0