دوشنبه, 10 آذر 1399
  آقای دکتر کامبیز بازرگان
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
رییس ستاد انتخابات نمونه های ملی 

 

  آقای دکتر علی اکبر مویدی
رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
رییس کمیته سیاستگذاری و برنامه ریزی 

 

 

  دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
مدیر کل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی
دبیر ستاد انتخاب نمونه های ملی 

 

  مهندس رمضانعلی قباخلو
مسئول دبیرخانه ستاد انتخاب نمونه های ملی
 

 

 


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0