مدیر کل
دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
 مدیر کل
 ایمیل:e.karami@areeo.ac.ir
 e.karamidehkordi2@gmail.com   
تلفن:66430441-021
فاکس:66430445-021

                                                             

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0