شنبه, 9 مرداد 1400
شرح وظایف

- تدوين سياست‌ها و راهبردهاي ترويجي بخش کشاورزي و منابع طبیعی برای تصويب و ابلاغ در راستاي تحقق توانمندسازي، کارآفريني، اشتغال زايي و تولید

- تدوین، استانداردسازی، نظارت و پایش اثربخشی و ارتقاء کیفی و کمی الگوها و روشهای ترویجی انتقال فناوری و دانش به بهرهبرداران

-  مطالعه و بررسی رهیافت ها، روش ها، الگوها و مدل‌هاي ترویجی - کاربردی ملی و منطقه ای

-  شناسایی، ساماندهی و تسری تجارب موفق و دانش بومی بهرهبرداران پیشرو و یا متبکر به سایر عرصههای تولیدی

- تدوین شاخصها، استانداردهای لازم و شناسایی،انتخاب و معرفی برگزیدگان ملی بخش کشاورزی درراستای الگوسازی ترویجی

-  برنامه ریزی سنجش اثر بخشی برنامه های ترویجی بهرهبرداران در سطوح ملی و استانی

- تصویب، ابلاغ، نظارت و پایش برنامه‌هاي انتقال یافته‌ها ی  فناورانه وتحقیقاتی قابل ترویج ( طرح های مشترک تحقیقی ترویجی،روز مزرعه،هفته انتقال یافته ها و واحد های نمایشی) در سطوح ملی ، استانی

- برنامه ریزی ومدیریت اجرای نمایشگاه ها، جشنوارههای محصولی یا موضوعی و تورهای داخلی و بین المللی در راستای ارتقاء دانش و تجارب بهرهبرداران در سطوح ملی، استانی و بین المللی

- بررسي، شناسايي، احصاء و اولويت‌بندي برنامه هاي ترويجي مورد نیازبهره‌برداران بخش کشاورزی در سطح معاونت

-  تدوين برنامه‌هاي ترويجي و توانمند سازی بهره‌برداران بخش کشاورزي در جهت فراگير کردن دانش و فناوری کشاورزی

- تهيه آئين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها ،شیوه نامه ها وشاخص‌های مورد نياز برنامه هاي ترويجي

-  تدوين طرح‌هاي جامع ترويج محصولي/موضوعي و برنامه‌هاي عملياتي مربوطه با مشارکت بخش‌هاي اجرايي ، تحقيقاتي و بخش های خصوصی در راستای اولویتها و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی

-  برنامه‌ريزي براي ترويج توليد محصول سالم در چارچوب توسعه پايدار کشاورزي

- برنامه‌ريزي براي بهره گيري از ظرفيت‌هاي شبکه عاملين ترويج(دولتي و غير دولتي) براي توسعه فعاليت‌هاي ترويجي

 ـ برنامه‌ريزي جهت بهره گيري از تکنولوژي نوين ارتباطات و اطلاعات در توسعه فعاليت‌هاي ترويجي

- برنامه ریزی و ترویج بهره گیری از فناوری های نوین و هوشمند در فعالیتهای کشاورزی

-  برنامه‌ريزي وتعیین اولویت تولید رسانه هاي ترويجي

-  تدوين برنامه نظارت و ارزيابي براي کليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ترويجي در سطوح ملی و استانی

- برنامه‌ريزي جهت استقرار و راهبري سامانه اطلاعاتي مرتبط با فعاليت‌هاي ترويجي

- برنامه ریزی برای مشارکت و اجرای فعالیتهای ترویجی بخش غیر دولتی(خبرگان،نظام صنفی،اتحادیه ها و...)در برنامه  های ترویجی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0