جمعه, 28 خرداد 1400
شرح وظایف
مهندس علی اصغرپالوج
 رئیس گروه
مسئولیت: ترویج بهره وری منابع پایه تولید
ایمیل:aliasghar_palouj@yahoo.com
تلفن:66430441-021
موبایل:.09379762810
دورنگار:66430445-021

 

 مهندس حمید رضا گیلوری
مسئول ترویج منابع طبیعی،آبخیزداری و محیط زیست
مسئولیت:مسئولیت آبخیزداری،مراتع و صنوبر
ایمیل :farhang1968@yahoo.com
تلفن:-2331-66940777-021

 

       مهندس مسعود سیدی نیاسر
       مسئول آب و خاک مکانیزاسیون
       مسئولیت:آب و خاک وتغذیه گیاهی، بهبود مدیریت آب ،
        مدیریت تلفیقی
       تغذیه گیاه
        ایمیل: m.seyedi@areeo.ac.ir
        تلفن:2325-66940777-021
        دورنگار:66430445-021

 

مهندس پرشاد عاشوری
کارشناس بیابان
مسئولیت:فعالیت های آبخیزداری و بیابان
تلفن:2356-66940777-021
دورنگار:66430445-021

 

 

شرح وظایف گروه

1- تدوین و هماهنگی برای طرح ها و پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری

2- تشکیل کمیته های ترویجی مختلف در رابطه با منابع طبیعی و آبخیزداری

3- برگزاری کارگاه های آموزشی ترویجی ، هم اندیشی ، توجیهی و گردهمایی به صورت ملی و منطقه ای

4- برنامه ریزی سالیانه جهت اجرای برنامه های هفته انتقال یافته ها،جشنواره و... مرتبط با فعالیت های گروه

5- بررسی طرح های تحقیقی ترویجی تعبیه شده و در حال اجرا به وسیله استان ها و نظارت بر اجرای طرح

6- تعامل با موسسات تحقیقاتی و معاونت های اجرایی

7- برنامه ریزی منظم به منظور پاسخ به نیازهای آموزشی ترویجی بخش های مرتبط با فعالیت گروه

8- شناخت الگوهای موفقدر رابطه با مشارکت مردم در عرصه منابع طبیعیی آبخیزداری

9- شناخت عوامل باز دارنده فعالیت های آموزشی ترویجی در بخش های مرتبط با گروه و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آن ها

10- ایجادسایت الگویی جامع تولیدی ترویجی و کانون های یادگیری

11- برنامه ریزی جهت نظارت و ارزیابی فعالیت های ترویجی بخش منابع طبیعی وآبخیزداری

12- برنامه ریزی جهت انتخاب و معرفی نمونه های زیر بخش مربوط به گروه

13- تقویت مقابل و ارتباط تحقیق ، ترویج و اجرا با تاکید بر شناسایی و انتقال مشکلات بهره برداران بخش منابع طبیعی به بخش های تحقیقاتی و اجرایی

14- طراحی و اجرای پروژه ها ی موثر و کار آمد جهت افزایش سطح در آمد ، تولید و اشتغال روستاییان

15- تشکیل کمیته ها فنی با بخش تحقیق ، اجرا و مجمع ملی خبرگان کشور به منظور دستیابی به راهکار های عملی برای نیل به اهداف برنامه توسعه کشور

16- ارائه آموزش های ترویجی به مخاطبان و بهره برداران با بهره گیری از گروه ها اجتماعی و ایجاد گروه های خود آموز ترویجی روستا

5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0