اهداف ترویج

- مداخله گری فعال ترویج در حوزه نظا م های تولید کشاورزی، دامپروری، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی وپایه با تاکید بر الگوی کشت، افزایش ضریب مکانیزاسیون، یکپارچه سازی، تنوع زیستی، تولید پایدار، امنیت غذایی، صیانت از محیط زیست و غیره.

-  توانمندسازی نیروی انسانی تولیدکننده و بهر ه بردار، تشکل های مردمی و کارگزاران اجرایی

 - بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی وشبکه ترویج در راستای انتقال دانش فنی به عرصه های تولیدی


5.6.5.0
گروه دورانV5.6.5.0