جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۹:۲۴:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد:
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان زابل

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان زابل درمورخ هیجدهم فروردین ماه سال جاری درمحل باغ گل محمدی آقای خواجه داددرروستای نهور برگزارشد.

دراین جلسه فرماندار ویژه شهرستان زابل ازخدمات بسیار ارزنده جهادکشاورزی مخصوصا آقای مهندس نیکبخت ریس سازمان جهادکشاورزی استان ومجری طرح انتقال آب بالوله به اراضی دشت سیستان وهمچنین مهندس موسوی‌‌مدیرجهادکشاورزی شهرستان زابل بخاطراجرای طرحهای اساسی،ماندگار،واشتغالزا تقدیروتشکرنمود.

درادامه آقای موسوی مدیرجهادکشاورزی نیزگزارش فعالیتهای انجام شده درخصوص تغییرالگوی کشت وجایگزین کردن کشتهای پربازده ودارای ارزش افزوده بالا راکه درراستای استفاده بهینه ازآب وتکمیل کننده طرح انتقال آب بالوله انجام شده رادرجلسه ارایه نمود.درابتدا وانتهای این جلسه برنامه جشن گل محمدی با سرود خوانی وشعرخوانی انجام که موردتشویق حاضران قرارگرفت. ضمنا درجلسه مسایل ومشکلات مجری باغ گل محمدی مطرح که برای حل واقدام فوری موردتصویب جلسه شورای اداری قرارگرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0