دوشنبه, 10 آذر 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۵:۱:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ 
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان اصفهان خبر داد:
روش نوین كشت ذرت علوفه ای در شركت سهامی زراعی شهرستان گلپایگان

 جمعی از بهره برداران، كارشناسان مسئول پهنه، مدير عامل و كارشناسان شركت سهامي زراعی شهرستان گلپایگان، محقق معين شهرستان و نیز تعدادی ازخبرنگاران در تاریخ 27 مردادماه سال جاری از مزرعه محل اجرای طرح روش نوين كشت ذرت علوفه ای واقع در شركت سهامي زراعی با هدف استفاده بهینه از زمین وکاهش هزینه های تولید...  بازديد بعمل آمد.

در این روش مرسوم ، کشت ذرت در شهرستان با کمک دستگاه ذرت کار با عرض کار 3متر انجام می شود و  فواصل ردیف های کاشت 75 سانتی متر بوده و در کنار هر ردیف ، نوار آبیاری  تیپ قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در این روش  چهار ردیف کشت با چهار ردیف نوار تیپ درعرض کار 3متر استفاده می گردد. در روش جدید، به منظور استفاده بهینه از زمین و کاهش هزینه های تولید برای اولین بار در شهرستان ،کشت ذرت در اراضی شرکت سهامی زراعی گلپایگان در سطح 20 هکتار انجام شد که در این روش، کشت به صورت دو ردیفه  به فواصل 30 سانتی متر از یکدیگر  و قرار گرفتن یک نوار آبیاری تیپ بین این دو ردیف انجام گردید و با رعایت فاصله 150- 140 سانتیمتری ،مجددا  دو ردیف بعدی کشت شد . با اجرای این روش کاشت ، 6 ردیف کشت ذرت  و  3 ردیف نوارتیپ درخطوط کشت دو ردیفه در عرض کار 3متر  استفاده می گردد .  استفاده از این روش کشت ، کاهش هزینه ها خصوصا نوارتیپ مصرفی درهکتار را به دنبال دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.6.5.0
    V5.6.5.0